هویت فراموش شده‌ی زن

در طول تاریخ، كلیسا همواره مدافع تعلیم و تربیت انسان‌ها اعم از زن و مرد بوده است و اختیارات و مسوولیت‌های بزرگ را به زنان سراسر دنیا تفویض نموده است و همیشه یادآور این مطالب بوده است كه اسوه تمامی فضیلت‌ها در كنار عیسی مسیح، منجی بشریت، یك زن بود كه بدون همراهی او مسیحی وجود نداشت!