دنیای تئو؛ دنیای یهودا و بوسه‌های زهرآگین از تبلیغات موسوم

«دنیای تئو» كه به ظاهر داستانی درباره‌ی ادیان و ریشه‌های مشترك آنان است در قالب یك رمان و در پرتو گوناگونی‌های زمانی مكانی و بدایع و عجایب سرزمین‌ها با اهداف چند گانه است.