سیمای انسان كامل در مباحث عرفان

انسان كامل بعد از خدا، عالمترین و عارفترین موجودات است؛ زیرا ظرفیت علمی و علم آموزی انسان نامحدود است. انسان توانایی یادگرفتن را دارد "و علّم آدم الاسماء كلّها" و این توانایی از آن نفس ناطقه است .