در باب عشق به خداوند ؛ جستاری از فریتیوف شووان (۱)

مقاله‌ زیر برگرفته‌ از کتاب‌ "منطق‌ و تعالی‌" فریتیوف شووان است‌ .شووان‌ در این‌ مقاله‌ می‌کوشد تناقض‌ ظاهری ‌ای‌ را که‌ مفهوم‌ عشق‌، هم‌ با خصلت‌ مجرد و متعالی‌ ساحت‌ ربوبی‌و هم‌ با خصلت‌ معنوی‌ و فوق‌طبیعی‌ عشق‌ دارد متاملانه‌ تبیین‌ کند .