یك كشتی اینجا لنگر انداخته

جمعیت موج می زند همه دست و پا می زنند دست ها را بالا گرفته اند فریاد می كشند، گریه می كنند مردان سینه چاك كرده اند زنان لطم می زنند _ سر و صورت می خراشند _ پیر و جوان، كودك و بزرگ، كشتی آنجاست چراغ هایش سو سو می زند بادبان ها را بالا برده اند پرچمش را می بینی سیل اشك جاری است جمعیت غرق ماتم می شود قیامتی بر پا است كشتی موج جمعیت را با خود می برد بر كه می گردند همه آرام می گیرند همه جا روشن می شود.