بعثت اخلاقی

بعثت رسول لله بی تردید جنبه هایی مختلف دارد بنا به اهداف متعدد که داشته است جنبه هایی مختلف خواهد یافت و اخلاقی زیستن یکی از این هدف هاست

بعثت رسول لله بی تردید جنبه هایی مختلف دارد. بنا به اهداف متعدد که داشته است جنبه هایی مختلف خواهد یافت و اخلاقی زیستن یکی از این هدف هاست. دراین مجال ابتدا به معنا شناسی اجمالی روایت تتمیم مکارم اخلاقی خواهم پرداخت، سپس مصادیق آن را بیان کرده و سر آخر با وضعیت روز و امروز تطبیق خواهم داد

● معناشناسی

نقل شده که رسول الله فرموده اند: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ( هادی، اصغر، پژوهشی پیرامون روایت تتمیم مکارم اخلاق و روایات همانند، فصلنامه اخلاق، شماره ۵، شهریور ۱۳۸۹) من مبعوث شده ام تا مکارم اخلاقی را به اتمام برسانم. بحث شده است بین اخلاق شناسان که محاسن اخلاقی چه فرقی با مکارم اخلاقی دارد؟ روایت نمیگوید هدف بعثت نبوی اتمام محاسن اخلاقی است، بلکه هدف اتمام مکارم اخلاقی است.

میثم امانی