چهار روایت نو از فلسفه سیاسی

درك فیلسوفان مدرن از ماهیت جهان و طبیعت به گونه ای متفاوت بود. جوهر نظریه فیلسوفان مدرنی چون هابز، لاك، روسو و به طور كلی اصحاب قرارداد، این است كه برای سامان دادن به جامعه باید وضع طبیعی و پیشامدنی انسان را فرض كرد.