احكام تخلی , بول و غائط كردن

واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را ازكسانی كه مكلفند, اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند, وهمچنین از دیوانه ممیزو بچه های ممیز كه خوب و بد رامی فهمند بپوشاند, ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را ازیكدیگر بپوشانند

واجب‌ است‌ انسان‌ وقت‌ تخلی‌ و مواقع‌ دیگر عورت‌ خود را ازكسانی‌ كه‌مكلفند، اگر چه‌ مثل‌ خواهر و مادر با او محرم‌ باشند، وهمچنین‌ از دیوانه‌ ممیزو بچه‌های‌ ممیز كه‌ خوب‌ و بد رامی‌فهمند بپوشاند، ولی‌ زن‌ و شوهر لازم‌ نیست‌ عورت‌خود را ازیكدیگر بپوشانند.لازم‌ نیست‌ با چیز مخصوصی‌ عورت‌ خود را بپوشاند و اگر مثلا بادست‌ هم‌ آن‌ را بپوشاند كافی‌ است‌.موقع‌ تخلی‌ باید طرف‌ جلوی‌ بدن‌ یعنی‌ شكم‌ و سینه‌ رو به‌ قبله‌و پشت‌ به‌قبله‌ نباشد.اگر موقع‌ تخلی‌ طرف‌ جلوی‌ بدن‌ كسی‌ رو به‌ قبله‌ یا پشت‌ به‌ قبلهباشد و عورت‌را از قبله‌ بگرداند، كفایت‌ نمی‌كند. و اگرجلوی‌ بدن‌ او رو به‌ قبله‌ یا پشت‌به‌ قبله‌ نباشد، احتیاطواجب‌ آن‌ است‌ كه‌ عورت‌ را رو به‌ قبله‌ یا پشت‌ به‌ قبله‌ننماید.در موقع‌ تطهیر مخرج‌ بول‌ و غائط رو به‌ قبله‌ و پشت‌ به‌قبله‌ بودن‌اشكالی‌ ندارد، ولی‌ اگر در موقع‌ استبراء، بول‌ ازمخرج‌ بیرون‌ آید در این‌حال‌ رو به‌ قبله‌ و پشت‌ به‌ قبله‌ بودن‌حرام‌ است‌.اگر برای‌ آنكه‌ نامحرم‌ او را نبیند مجبور شود رو به‌ قبله‌ یاپشت‌ به‌ قبله‌بنشیند، باید رو به‌ قبله‌ یا پشت‌ به‌ قبله‌بنشیند. و نیز اگر از راه‌ دیگرناچار باشد كه‌ رو به‌ قبله‌ یاپشت‌ به‌ قبله‌ بنشیند، مانعی‌ ندارد.احتیاط واجب‌ آن‌ است‌ كه‌ بچه‌ را در وقت‌ تخلی‌ رو به‌ قبله‌ا پشت‌ به‌قبله‌ ننشانند، ولی‌ اگر خود بچه‌ بنشیند جلوگیری‌ از اوواجب‌ نیست‌.

در چهار جا تخلی‌ حرام‌ است‌:

۱) اول‌: در كوچه‌های‌ بن‌ بست‌ درصورتی‌ كه‌صاحبانش‌ اجازه‌ نداده‌ باشند.

۲) دوم‌: در ملك‌ كسی‌ كه جازه‌ تخلی‌ نداده‌ است‌.

۳) سوم‌: درجایی‌ كه‌ برای‌ عده‌ مخصوصی‌ وقف‌شده‌ است‌، مثل‌ بعضی‌ از مدرسه‌ها. چهارم‌: روی‌ قبرمؤمنین‌ در صورتی‌كه‌ بی‌احترامی‌ به‌ آنان‌ باشد.در سه‌ صورت‌ مخرج‌ غائط فقط با آب‌ پاك‌ می‌شود:

۱) اول‌: آنكه‌ باغائط، نجاست‌دیگری‌ مثل‌ خون‌ بیرون‌ آمده‌ باشد.

۲) دوم‌: آنكه‌ نجاستی‌از خارج‌ به‌ مخرج‌ غائط رسیده‌باشد.

۳) سوم‌: آنكه‌ اطراف‌ مخرج‌ بیشتراز مقدار معمول‌ آلوده‌ شده‌ باشد. و در غیر این‌سه‌ صورت‌ می‌شودمخرج‌ را با آب‌ شست‌ و یا به‌ دستوری‌ كه‌ بعدا گفته‌ می‌شود باپارچه‌و سنگ‌ و مانند اینها پاك‌ كرد، اگر چه‌ شستن‌ با آب‌ بهتراست‌.مخرج‌ بول‌ با غیر آب‌ پاك‌ نمی‌شود، و مردها اگر بعد ازبرطرف‌ شدن‌ بول‌یك‌ مرتبه‌ بشویند كافی‌ است‌، ولی‌ زنها و همچنین‌كسانی‌ كه‌ بولشان‌ از غیر مجرای‌طبیعی‌ می‌آید، احتیاط واجب‌ آن‌است‌ كه‌ دو مرتبه‌ بشویند.اگر مخرج‌ غائط را با آب‌ بشویند، باید چیزی‌ از غائط در آن‌نماند، ولی‌ باقی‌ماندن‌ رنگ‌ و بوی‌ آن‌ مانعی‌ ندارد. و اگر دردفعه‌ اول‌ طوری‌ شسته‌ شود كه‌ ذره‌ای‌ ازغائط در آن‌ نماند، دوباره‌شستن‌ لازم‌ نیست‌.هرگاه‌ با سنگ‌ و كلوخ‌ و مانند اینها غائط را از مخرجبرطرف‌ كنند،اگر چه‌ پاك‌ شدنش‌ محل‌ تأمل‌ است‌، ولی‌ نماز خواندن‌مانعی‌ ندارد، و چنانچه‌چیزی‌ هم‌ به‌ آن‌ برسد نجس‌ نمی‌شود، وذره‌های‌ كوچك‌ و لزوجت‌ محل‌ اشكال‌ ندارد.لازم‌ نیست‌ با سه‌ سنگ‌ یا سه‌ پارچه‌ مخرج‌ را پاك‌ كنند بلكه‌با اطراف‌یك‌ سنگ‌ یا یك‌ پارچه‌ هم‌ كافی‌ است‌، بلكه‌ اگر بایك‌ مرتبه‌ هم‌ غائط برطرف‌شد، كفایت‌ می‌كند. ولی‌ با استخوان‌و سرگین‌ و یا چیزهایی‌ كه‌ احترام‌ آنها لازم‌است‌، مانند كاغذی‌كه‌ اسم‌ خدا بر آن‌ نوشته‌، اگر پاك‌ كند محل‌ را، نمازنمی‌تواندبخواند.اگر شك‌ كند كه‌ مخرج‌ را تطهیر كرده‌ یا نه‌، اگر چه‌ همیشه‌ بعداز بول‌ یاغائط فورا تطهیر می‌كرده‌، باید خود را تطهیر نماید.اگر بعد از نماز شك‌ كند كه‌ قبل‌ از نماز مخرج‌ را تطهیر كرده‌یا نه‌، نمازی‌كه‌ خوانده‌ صحیح‌ است‌، ولی‌ برای‌ نمازهای‌ بعدباید تطهیر كند.استبراء عمل‌ مستحبی‌ است‌ كه‌ مردها بعد از بیرون‌ آمدن‌ بول‌انجام‌ می‌دهند، و آن‌ دارای‌ اقسامی‌ است‌. و بهترین‌ آنها این‌است‌ كه‌ بعد از قطع‌ شدن‌ بول‌ اگرمخرج‌ غائط نجس‌ شده‌ اول‌ آن‌ راتطهیر كنند، بعد سه‌ دفعه‌ با انگشت‌ میانه‌ دست‌ چپ‌از مخرج‌ غائطتا بیخ‌ آلت‌ بكشند، و بعد شست‌ را روی‌ آلت‌ و انگشت‌ پهلوی‌شست‌ رازیر آن‌ بگذارند و سه‌ مرتبه‌ تا ختنه‌گاه‌ بكشند و پس‌ ازآن‌ سه‌ مرتبه‌ سر آلت‌ رافشار دهند.آبی‌ كه‌ گاهی‌ بعد از ملاعبه‌ و بازی‌ كردن‌ از انسان‌ خارج‌ می‌شود، به‌ آن‌ (مذی‌)می‌گویند پاك‌ است‌. نیز آبی‌ كه‌ گاهی‌ بعد از منی‌بیرون‌ می‌آید، و به‌ آن‌ (وذی‌) گفته‌می‌شود و آبی‌ كه‌ گاهی‌ بعد ازبول‌ بیرون‌ می‌آید و به‌ آن‌ (ودی‌) می‌گویند، اگر بول‌ به‌آن‌ نرسیده‌باشد، پاك‌ است‌. و چنانچه‌ بعد از بول‌ استبراء كند و بعد آبی‌از اوخارج‌ شود شك‌ كند كه‌ بول‌ است‌ یا یكی‌ از اینها، پاك‌می‌باشد.اگر انسان‌ شك‌ كند استبراء كرده‌ یا نه‌ و رطوبتی‌ از او بیرون‌آید كه‌ نداندپاك‌ است‌ یا نه‌، نجس‌ می‌باشد، و چنانچه‌ وضو گرفته‌باشد باطل‌ می‌شود. ولی‌ اگر شك‌كند كه‌ استبرایی‌ كه‌ كرده‌ درست‌بوده‌ یا نه‌ و رطوبتی‌ از او بیرون‌ آید كه‌ نداندپاك‌ است‌ یا نه‌،پاك‌ می‌باشد، وضو را هم‌ باطل‌ نمی‌كند.كسی‌ كه‌ استبراء نكرده‌ اگر به‌ واسطه‌ آنكه‌ مدتی‌ از بول‌ كردن‌ اوگذشته‌ یقین‌ كند بول‌ در مجری‌ نمانده‌ است‌، و رطوبتی‌ ببیند وشك‌ كند كه‌ پاك‌ است‌ یا نه‌،آن‌ رطوبت‌ پاك‌ می‌باشد، وضو را هم‌باطل‌ نمی‌ كند.اگر انسان‌ بعد از بول‌ استبراء كند و وضو بگیرد، چنانچه‌ بعد ازوضو رطوبت‌ببیند كه‌ بداند یا بول‌ است‌ یا منی‌، واجب‌ است‌احتیاطا غسل‌ كند، وضو هم‌بگیرد. ولی‌ اگر وضو نگرفته‌ باشد، فقطگرفتن‌ وضو كافی‌ است‌.برای‌ زن‌ استبراء از بول‌ نیست‌، و اگر رطوبتی‌ ببیند و شك‌ كندپاك‌است‌ یا نه‌، پاك‌ می‌باشد، وضو و غسل‌ او را هم‌ باطل‌نمی‌كند.مستحب‌ است‌ در موقع‌ تخلی‌ جایی‌ بنشیند كه‌ كسی‌ او را نبیند،و موقع‌وارد شدن‌ به‌ مكان‌ تخلی‌ اول‌ پای‌ چپ‌ و موقع‌ بیرون‌آمدن‌ اول‌ پای‌ راست‌ را بگذارد. وهمچنین‌ مستحب‌ است‌ در حال‌تخلی‌ سر را بپوشاند، و سنگینی‌ بدن‌ را بر پای‌ چپ‌بیندازد.نشستن‌ روبروی‌ خورشید و ماه‌ در موقع‌ تخلی‌ مكروه‌ است‌، ولی‌ اگرعورت‌ خودرا به‌ وسیله‌ای‌ بپوشاند مكروه‌ نیست‌. و نیز در موقع‌تخلی‌ نشستن‌ روبروی‌ باد، و درجاده‌ و خیابان‌ و كوچه‌ و درب‌ خانه‌،و زیر درختی‌ كه‌ میوه‌ می‌دهد، و چیز خوردن‌ وتوقف‌ زیاد، و تطهیركردن‌ با دست‌ راست‌ مكروه‌ است‌. و همچنین‌ است‌ حرف‌ زدن‌ درحال‌تخلی‌، ولی‌ اگر ناچار باشد یا ذكر خدا بگوید، اشكال‌ ندارد.ایستاده‌ بول‌ كردن‌ و بول‌ كردن‌ در زمین‌ سخت‌ و سوراخ‌جانوران‌ و در آب‌خصوصا آب‌ ایستاده‌، مكروه‌ است‌.خودداری‌ كردن‌ از بول‌ و غائط مكروه‌ است‌. و اگر ضرررساند، بایدخودداری‌ نكند.مستحب‌ است‌ انسان‌ پیش‌ از نماز و پیش‌ از خواب‌ وپیش‌ از جماع‌ وبعد از بیرون‌ آمدن‌ منی‌ بول‌ كند.