فوتبال ـ شماره ۱۲۲، اول خرداد ۱۳۸۹

▪ و این بود لیگ نهم ▪ مصاحبه خیالی ▪ زندگی نامه علیرضا منصوریان

▪ و این بود لیگ نهم: ص ۸ ▪ تلخ و شیرین: ص ۱۲ ▪ مصاحبه : مجتبی جباری: ص ۱۴ ▪ عکس نوشت: ص ۲۰ ▪ مصاحبه خیالی: ص ۲۲ ▪ طنز: ص ۲۶ ▪ مصاحبه : هوار ملا محمد: ص ۳۴ ▪ فوتبال خارجی: ص ۳۸ ▪ مصاحبه سرمربی : مدیرروستا: ص ۸۶ ▪ قصه های فوتبالی: ص ۹۸ ▪ تیم ملی: ص ۱۰۰ ▪ مصاحبه : وحید هاشمیان: ص ۱۱۰ ▪ کارت قرمز: ص ۱۱۲ ▪ مصاحبه: مهدی مهدوی کیا: ص ۱۲۲ ▪ پیشکسوتان: ص ۱۲۸ ▪ آنالیز: ص ۱۳۴ ▪ رخ به رخ سرخابی: ص ۱۳۸ ▪ زندگی نامه علیرضا منصوریان: ص ۱۴۲ ▪ عکس و مکث: ص ۱۵۰ ▪ جدول: ص ۱۵۴ ▪ ماشین: ص ۱۵۶ ▪ اخبار انگلیسی: ص ۱۵۸