فوتبال ـ شماره ۱۲۱، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹

▪ خداحافظ گل یاس ▪ مصاحبه خیالی ▪ رخ به رخ سرخابی

▪ خداحافظ گل یاس: ص ۸ ▪ تلخ و شیرین: ص ۱۰ ▪ مصاحبه : آندریاتیک تیموریان: ص ۱۲ ▪ فوتفالیست: ص ۲۰ ▪ مصاحبه خیالی: ص ۲۲ ▪ آبی آسیایی: ص ۲۴ ▪ مصاحبه : علیرضا حقیقی: ص ۳۴ ▪ فوتبال خارجی: ص ۴۰ ▪ زندی : ستاره می شوم: ص ۸۷ ▪ فوتبال بانوان: ص ۹۴ ▪ کوشکی : نمیتوانم نقاب بزنم: ص ۱۰۴ ▪ قصه های فوتبالی: ص ۱۱۰ ▪ آفساید: ص ۱۱۲ ▪ پیشکسوتان: ص ۱۲۸ ▪ رخ به رخ سرخابی: ص ۱۳۶ ▪ زندگی نامه اردشیر قلعه نوعی: ص ۱۴۰ ▪ بچه عقاب در پرسپولیس می ماند: ص ۱۴۲ ▪ کمیک استریپ: ص ۱۴۶ ▪ عکس و مکث: ص ۱۴۸ ▪ جدول: ص ۱۵۰ ▪ ماشین: ص ۱۵۲ ▪ اخبار انگلیسی: ص ۱۵۴