▪ خداحافظ گل یاس ▪ مصاحبه خیالی ▪ رخ به رخ سرخابی

▪ خداحافظ گل یاس: ص ۸

▪ تلخ و شیرین: ص ۱۰

▪ مصاحبه : آندریاتیک تیموریان: ص ۱۲

▪ فوتفالیست: ص ۲۰

▪ مصاحبه خیالی: ص ۲۲

▪ آبی آسیایی: ص ۲۴

▪ مصاحبه : علیرضا حقیقی: ص ۳۴

▪ فوتبال خارجی: ص ۴۰

▪ زندی : ستاره می شوم: ص ۸۷

▪ فوتبال بانوان: ص ۹۴

▪ کوشکی : نمیتوانم نقاب بزنم: ص ۱۰۴

▪ قصه های فوتبالی: ص ۱۱۰

▪ آفساید: ص ۱۱۲

▪ پیشکسوتان: ص ۱۲۸

▪ رخ به رخ سرخابی: ص ۱۳۶

▪ زندگی نامه اردشیر قلعه نوعی: ص ۱۴۰

▪ بچه عقاب در پرسپولیس می ماند: ص ۱۴۲

▪ کمیک استریپ: ص ۱۴۶

▪ عکس و مکث: ص ۱۴۸

▪ جدول: ص ۱۵۰

▪ ماشین: ص ۱۵۲

▪ اخبار انگلیسی: ص ۱۵۴

دو هفته نامه فوتبال

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی فتح‌الله زاده خویی

سردبیر: مرتضی موسوی زنوز

مدیر اجرایی: محمدرضا میرزائی

تلفن: ۱۵-۸۸۹۱۲۵۱۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۲۱۱۰۴ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه افتخاری‌نیا ،‌ پلاک ۶۱، کدپستی: ۱۵۸۷۹۷۵۸۱۵

صندوق پستی: ۳۴۴۷/۱۵۸۱۵

نشانی الکترونیک: majaleh_footbal@lyahoo.com

بخش اشتراک: خانم جعفری

تلفن بخش اشتراک: ۸۸۸۰۶۹۱۵

تلفن بخش آگهی‌ها: ۸۸۹۰۲۱۱۱