فوتبال ـ شماره ۱۲۱، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹

▪ خداحافظ گل یاس ▪ مصاحبه خیالی ▪ رخ به رخ سرخابی

▪ خداحافظ گل یاس: ص ۸
▪ تلخ و شیرین: ص ۱۰
▪ مصاحبه : آندریاتیک تیموریان: ص ۱۲
▪ فوتفالیست: ص ۲۰
▪ مصاحبه خیالی: ص ۲۲
▪ آبی آسیایی: ص ۲۴
▪ مصاحبه : علیرضا حقیقی: ص ۳۴
▪ فوتبال خارجی: ص ۴۰
▪ زندی : ستاره می شوم: ص ۸۷
▪ فوتبال بانوان: ص ۹۴
▪ کوشکی : نمیتوانم نقاب بزنم: ص ۱۰۴
▪ قصه های فوتبالی: ص ۱۱۰
▪ آفساید: ص ۱۱۲
▪ پیشکسوتان: ص ۱۲۸
▪ رخ به رخ سرخابی: ص ۱۳۶
▪ زندگی نامه اردشیر قلعه نوعی: ص ۱۴۰
▪ بچه عقاب در پرسپولیس می ماند: ص ۱۴۲
▪ کمیک استریپ: ص ۱۴۶
▪ عکس و مکث: ص ۱۴۸
▪ جدول: ص ۱۵۰
▪ ماشین: ص ۱۵۲
▪ اخبار انگلیسی: ص ۱۵۴