▪ در سایهٔ همدلی و همبستگی, خجسته باد سده, جشن آغاز تمدن و امید به روئیدن ▪ تنها راه رهائی تهران از آلودگی به جای چمن, درخت بکارید ▪ دخمه های دوگانه زرتشتیان در روستای شریف آباد اردکان یزد

▪ سخن نخست: ص ۱

▪ در سایهٔ همدلی و همبستگی، خجسته‌باد: سده، جشن آغاز تمدن و امید به روئیدن: ص ۱

▪ گزارش: ص ۲

▪ تازه‌های کوتاه: ص ۲

▪ رویداد: ص ۲

▪ مردم: ص ۳

▪ گردشگری: ص ۳

▪ تنها راه رهائی تهران از آلودگی: به‌جای چمن، درخت بکارید: ص ۳

▪ ادب و هنر: ص ۴

▪ سروده: ص ۴

▪ نوشتار: ص ۴

▪ اندیشه: ص ۵

▪ نگاهی به تاریخچه زبان فارسی دری و ویژگی‌های آن: ص ۵

▪ تاریخ: ص ۶

▪ زرتشتیان: ص ۷

▪ دخمه‌های دوگانه زرتشتیان در روستای شریف‌آباد اردکان یزد: ص ۸

هفته‌نامه خبری فرهنگی اَمُرداد

مدیر مسئول و سردبیر: بابک سلامتی

مدیر اجرائی: اردشیر کیانی

مدیر هنری: سیامک جمشیدی‌زاده

صندوق پستی: تهران ۱۴۴/۱۵۸۵۵

تلفن: ۱ ـ۸۸۳۲۵۳۳۰

نمابر: ۸۸۳۲۵۳۲۹

دفتر اَمُرداد: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچهٔ ششم، پلاک ۲، طبقهٔ سوم