▪ دی ماه, ماه برابری است, ماه آفرینش ▪ کیخسرو شاهرخ, مدیریت فرهنگی می دانست ▪ سد گرکز هنوز سرپاست

▪ سخن نخست: ص ۱

▪ دی‌ماه، ماه برابری است، ماه آفرینش: ص ۱

▪ رویداد: ص ۲

▪ کیخسرو شاهرخ، مدیریت فرهنگی می‌دانست: ص ۲

▪ مردم: ص ۳

▪ شاهنامه: ص ۴

▪ اندیشه: ص ۵

▪ جوان: ص ۶

▪ جدول: ص ۶

▪ زرتشتیان: ص ۷

▪ درود به روان پیام‌آور راستی و درستی: ص ۷

▪ سد گرکز هنوز سرپاست: ص ۸

هفته‌نامه خبری فرهنگی اَمُرداد

مدیر مسئول و سردبیر: بابک سلامتی

مدیر اجرائی: اردشیر کیانی

مدیر هنری: سیامک جمشیدی‌زاده

صندوق پستی: تهران ۱۴۴/۱۵۸۵۵

تلفن: ۱ ـ۸۸۳۲۵۳۳۰

دفتر اَمُرداد: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچهٔ ششم، پلاک ۲، طبقهٔ سوم