▪ از سال آینده شب چله در سالنمای ایرانیان جای می گیرد ▪ گردشگری ▪ زنان تاریخی ایران

▪ سخن نخست: ص ۱

▪ به مناسبت پنجم دی‌ماه، روز درگذشت پیامبر آریائی: اشوزرتشت: فراگیرید و فراگوئید پیام راستی را: ص ۱

▪ یادداشت: ص ۲

▪ از سال آینده شب چله در سالنمای ایرانیان جای می‌گیرد: ص ۲

▪ خبرهای کوتاه: ص ۲

▪ گردشگری: ص ۳

▪ مردم: ص ۳

▪ ادب و هنر: ص ۴

▪ اندیشه: ص ۵

▪ تاریخ: ص ۶

▪ زرتشتیان: ص ۷

▪ زنان تاریخی ایران: ص ۸

هفته‌نامه خبری فرهنگی اَمُرداد

مدیر مسئول و سردبیر: بابک سلامتی

مدیر اجرائی: اردشیر کیانی

مدیر هنری: سیامک جمشیدی‌زاده

صندوق پستی: تهران ۱۴۴/۱۵۸۵۵

تلفن: ۱ ـ۸۸۳۲۵۳۳۰

دفتر اَمُرداد: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچهٔ ششم، پلاک ۲، طبقهٔ سوم