▪ ایران مهد دانش ژنتیک جهان شناخته شد ▪ شاهنامه ▪ زرتشتیان

▪ سخن نخست: ص ۱

▪ ایران مهد دانش ژنتیک جهان شناخته شد: ص ۱

▪ رویداد: ص ۲

▪ مردم: ص ۳

▪ شاهنامه: ص ۴

▪ اندیشه: ص ۵

▪ جوان: ص ۶

▪ جدول: ص ۶

▪ زرتشتیان: ص ۷

▪ کوروش بزرگ در معبد شهر بابل رو به یارانش: در هر کجای گیتی که جان سپردم، مرا در پاسارگاد به خاک بسپارید: ص ۸

هفته‌نامه خبری فرهنگی اَمُرداد

مدیر مسئول و سردبیر: بابک سلامتی

مدیر اجرائی: اردشیر کیانی

مدیر هنری: سیامک جمشیدی‌زاده

صندوق پستی: تهران ۱۴۴/۱۵۸۵۵

تلفن: ۱ ـ۸۸۳۲۵۳۳۰

دفتر اَمُرداد: تهران خیابان خردمند شمالی کوچهٔ ششم پلاک ۲ طبقهٔ سوم