▪ فراخوان ارسال مقاله برای دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم IIAC۲۰۱۲ ▪ چگونه صنعت اکستروژن آلومینیوم ترکیه از ایران پیشی گرفت ▪ دو راهکار وزیر برای رونق شهرک های صنعتی

▪ دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم با همکاری دانشگاه علم و صنعت و ایمیدرو برگزار می شود: ص ۵

▪ فراخوان ارسال مقاله برای دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم IIAC۲۰۱۲: ص ۵

▪ در نیمه نخست سال جاری صورت گرفت؛ تولید بیش از ۱۱۷ هزار تن ششم آلومینیوم: ص ۶

▪ چگونه صنعت اکستروژن آلومینیوم ترکیه از ایران پیشی گرفت؟: ص ۷

▪ دو راهکار وزیر برای رونق شهرک های صنعتی: ص ۱۴

▪ سرمایه گذاری بانک ملی چین در روسال: ص ۱۶

هفته‌نامه خبری ـ اقتصادی آلومینیوم

شماره ثبت مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۴/۸۲۴۷

با همکاری: مرکز تحقیقات آلومینیوم و سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدتقی صالحی

سردبیر و مدیر اجرائی: مهندس حسین سراجیان

Serajian@iust.ac.ir

آدرس: تهران ـ دانشگاه علم و صنعت ـ صندوق پستی ۱۸۵-۱۶۸۴۵

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۹۹

فاکس: ۷۷۲۴۰۵۰۰