شاهد کودک ـ شماره ۶۰، دی ۱۳۸۹

▪ تلویزیون ▪ کیک خرگوشک ▪ کوتاه و خواندنی

▪ تلویزیون: ص ۳
▪ جارو: ص ۴
▪ علمی: ص ۶
▪ بازی: ص ۸
▪ کیک خرگوشک: ص ۱۰
▪ موشک تو: ص ۱۱
▪ جدول: ص ۱۲
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۴
▪ گفت و گو: ص ۱۸
▪ شعر کودک: ص ۱۹
▪ کوتاه و خواندنی: ص ۲۰
▪ کاردستی: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ معرفی کتاب: ص ۲۷