شاهد کودک ـ شماره ۵۹، آذر ۱۳۸۹

▪ گاو زنگوله دار ▪ وسیله های دور و بر ▪ نمایشگاه فداکاری

▪ مرد کوچک: ص ۳
▪ گاو زنگوله دار: ص ۴
▪ پروانه ی تو: ص ۷
▪ علمی: ص ۸
▪ وسیله های دور و بر: ص ۱۰
▪ حیوانات قد و نیم قد: ص ۱۱
▪ جدول: ص ۱۲
▪ سرود نوحه خوان: ص ۱۴
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۶
▪ نمایشگاه فداکاری: ص ۲۰
▪ معرفی کتاب: ص ۲۱
▪ کاردستی: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ سلام خداجان: ص ۲۷