شاهد کودک ـ شماره ۵۸، آبان ۱۳۸۹

▪ تار تور توری ▪ گل های باغ پرچم ▪ معرفی کتاب

▪ پرتقال خونی: ص ۳
▪ تار تور توری: ص ۴
▪ شکسته ها: ص ۷
▪ علمی: ص ۸
▪ جدول: ص ۱۰
▪ گل های باغ پرچم: ص ۱۲
▪ پشت و رو: ص ۱۴
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۶
▪ بچه های کلاس: ص ۲۰
▪ معرفی کتاب: ص ۲۱
▪ کاردستی: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ سلام خداجان: ص ۲۷