شاهد کودک ـ شماره ۵۷، مهر ۱۳۸۹

▪ باغ سرما خورده است ▪ روی آب زیر آب ▪ سلام خدا جان

▪ باغ سرما خورده است: ص ۳
▪ عروسی در باغچه: ص ۴
▪ پروانه ها: ص ۷
▪ روی آب زیر آب: ص ۸
▪ زیارت: ص ۱۰
▪ جدول: ص ۱۲
▪ جفت و جورها: ص ۱۴
▪ میمون گرسنه: ص ۱۵
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۶
▪ قانون بازی: ص ۲۰
▪ معرفی کتاب: ص ۲۱
▪ سوسمار تاشو: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ سلام خدا جان: ص ۲۷