شاهد کودک ـ شماره ۵۵، مرداد ۱۳۸۹

▪ جوجه تیغی ▪ آسمان پیما ▪ دفاع از سرزمین

▪ جوجه تیغی: ص ۳
▪ نی نی دایناسور مهربان: ص ۴
▪ خودت بساز: ص ۷
▪ علمی: ص ۸
▪ آسمان پیما: ص ۱۰
▪ پسر خوش اخلاق: ص ۱۲
▪ جورجورک: ص ۱۳
▪ جدول: ص ۱۴
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۶
▪ لطیفه: ص ۲۰
▪ دفاع از سرزمین: ص ۲۱
▪ کاردستی: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ معرفی کتاب: ص ۲۷