شاهد کودک ـ سال جدید، شماره ۵۴، تیر ۱۳۸۹

▪ مادربزرگ ▪ داستان های نوید و ندا ▪ کاردستی

▪ مادربزرگ: ص ۳
▪ گورخری که راه راه ندارد: ص ۴
▪ علمی: ص ۶
▪ مثل گل ها: ص ۸
▪ صرفه جویی: ص ۱۰
▪ چهارفصل: ص ۱۱
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۲
▪ جدول: ص ۱۶
▪ نگهبان خلیج فارس: ص ۱۸
▪ داستان کودک: ص ۱۹
▪ لطیفه: ص ۲۰
▪ انتخاب تو: ص ۲۱
▪ کاردستی: ص ۲۲
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ معرفی کتاب: ص ۲۷