قبسات ـ سال پانزدهم، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۹

▪ مبانی تفسیری شیعه و معتزله ▪ قرآن و مرجعیت علمی اهل بیت در تاویل ▪ بررسی آرای قرآن پژوهان غربی در باره تدوین قرآن

▪ عقاید دینی و نسبت عقل با آن از منظر قرآن و حدیث / علی اکبر رشاد، زکیه اسدی: ص ۵
▪ مبانی تفسیری شیعه و معتزله / محمدعلی اسدی نیا: ص ۳۱
▪ مبانی و مراحل تفسیر عرفانی قرآن کریم (با رویکردی به آرای علامه جوادی آملی) / محمدجواد رودگر: ص ۴۷
▪ روش طرح توحید در قرآن (خداپرستی یا خداشناسی) / عبدالکریم بهجت پور: ص ۷۵
▪ بررسی نظریه رابطه سه گانه نص و معارف عقلی در آثار صدرالمتالهین / غلام رضا میناگر، عبدالحسین خسروپناه: ص ۹۵
▪ قرآن و مرجعیت علمی اهل بیت در تاویل / حسین ردایی کلارستاقی: ص ۱۲۵
▪ بررسی آرای قرآن پژوهان غربی در باره تدوین قرآن / حسن رضایی هفتادر: ص ۱۴۵