جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۷۸، فروردین ۱۳۹۰

▪ معرفی استان کردستان ▪ طراحی پژوهش: نگارش سئوالات عالی برای پرسشنامه های آنلاین ▪ جاذبه تفریحی و گردشگری بانکوک

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان کردستان: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۹
▪ بسته بندی های خوراکی برای مواد غذایی / مترجم: مهدیه خدایاری: ص ۲۹
▪ نانوسیم های نیمه هادی: نسل بعدی چه خواهد بود؟/ Peidong Yang، Ruoxue yan، Melissa Fardy مترجم: مرتضی سلطان دهقان: ص ۴۱
▪ چشم انداز: ص ۴۸
▪ بررسی جایگاه اکولوژیکی و فواید درمانی کوسه های خلیج فارس و دریای عمان / نرسی نصیرآبادی: ص ۵۹
▪ مدیریت زمان: ص ۶۲
▪ طراحی پژوهش: نگارش سئوالات عالی برای پرسشنامه های آنلاین: ص ۶۴
▪ ده قدم برای جذب انسان ها، ایده ها و فرصت های عالی: ص ۶۵
▪ روش های ساده برای مقابله با استرس در محیط کار: ص ۶۶
▪ جاذبه تفریحی و گردشگری بانکوک: ص ۶۸
▪ مکان ها و جاذبه های دیدنی سنگاپور: ص ۷۲
▪ شهرسازی و معماری خاص شهرهای ایران باستان: ص ۷۶