جهان گستر ـ سال هشتم، شماره ۷۴، آذر ۱۳۸۹

▪ استفاده از نانوذرات در تثبیت ذرات ▪ فناوری نانو و ناقلین ژن ▪ ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان بوشهر: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۱۲
▪ استفاده از نانوذرات در تثبیت ذرات / مترجم: علی حبیبی: ص ۳۲
▪ آموزش فناوری نانو با ابزار بازی / حامد واعظی، عماد احمدوند: ص ۳۸
▪ چارچوب های فلز- آلی (MOFs) دسته جدیدی از ترکیبات نانومتخلخل / لیدا هاشمی، کامران اخباری، علی مرسلی: ص ۴۲
▪ فناوری نانو و ناقلین ژن / محسن صادقی، عادله دیوسالار: ص ۴۶
▪ چشم انداز: ص ۴۹
▪ ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری: ص ۶۲
▪ راه هایی برای توسعه مشاغل خانگی: ص ۶۴
▪ ۴ فرصت برای عملکرد موفق مدیران: ص ۶۶
▪ گیاهان دارویی برای بود بد دهان: ص ۶۸
▪ معماری بوشهر در آینه تاریخ: ص ۷۶