جهان گستر ـ سال هشتم، شماره ۷۳، آبان ۱۳۸۹

▪ برندگان جایزه کاولی در سال ۲۰۱۰ ▪ راه های جذب پول و ثروت ▪ آلودگی های تاثیرگذار در کشاورزی

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان خوزستان: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۱۴
▪ برندگان جایزه کاولی در سال ۲۰۱۰ / مترجم: صادق مسیبی جیرهنده: ص ۲۸
▪ مروری بر کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ورزش / علیرضا کاشف، سیدامیر انوار: ص ۳۱
▪ الیاف نانولوله های کربنی / الهه اسماعیلی: ص ۳۸
▪ نانوبیوحسگر و کاربرد آن در علوم کشاورزی / علیرضا دهناد، نادر حاجی زاده: ص ۴۳
▪ چشم انداز: ص ۴۷
▪ مدیر ارشد فناوری اطلاعات کیست؟: ص ۶۲
▪ راه های جذب پول و ثروت: ص ۶۵
▪ مبانی گفتمان در بازاریابی: ص ۶۶
▪ اصول و کلیات خبرنویسی در روابط عمومی: ص ۶۸
▪ آلودگی های تاثیرگذار در کشاورزی: ص ۷۳
▪ بافت تاریخی یا فرسوده: ص ۷۸