مطالعات بسیج ـ شماره ۴۷، تابستان ۱۳۸۹

▪ درآمدی برشناخت قدرت لطیف ▪ کالبدشکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن ▪ راهبردهای عملی در تحقیقات کمی

▪ بررسی جامعه شناختی دموکراسی در نظامهای مردم سالاری دینی و مردم سالاری های سکولار / دکتر مهدی عباسی سرمدی، محمودرضا رهبرقاضی: ص ۵
▪ درآمدی برشناخت قدرت لطیف / عبدالله عمیدی: ص ۳۳
▪ ارتش هولوگرافیک و خط مشی دفاع پوششی؛ تاملی آینده پژوهانه بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران / دکتر علی اصغر پورعزت، هاشم سوداگر، ماجد ناجی: ص ۸۵
▪ کالبدشکافی قدرت نرم و ابزارهای کاربردی آن / دکتر حسین رفیع و سید محمدجواد قربی: ص ۱۱۷
▪ کالبد شکافی ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا: ص ۱۳۹
▪ راهبردهای عملی در تحقیقات کمی: ص ۱۴۵
▪ چکیده انگلیسی مقالات