▪ ارزیابی اقتصادی تولید بایوگاز و بایو متان از کود حیوانی ▪ تقویم آموزشی آریا آزمون صنعت ▪ شناسایی و اندازه گیری غیرمخرب ترک های ناشی از خستگی در لبه قطعات فلزی

▪ ارزیابی اقتصادی تولید بایوگاز و بایو متان از کود حیوانی: ص ۲

▪ نخستین همایش بین المللی ایمنی و بازرسی در صنایع نفت و انرژی: ص ۱۳

▪ تقویم آموزشی آریا آزمون صنعت: ص ۱۴

▪ تقویم همایش های تخصصی شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا: ص ۱۶

▪ نخستین همایش بین المللی کنترل و اتوماسیون در صنایع نفت و انرژی: ص ۱۷

▪ واژگان جوشکاری و فرایندهای وابسته (قسمت دوم): ص ۱۸

▪ تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورقه st ۱۲: ص ۲۴

▪ شناسایی و اندازه گیری غیرمخرب ترک های ناشی از خستگی در لبه قطعات فلزی: ص ۳۶

▪ آیین نامه شرکت در سومین مسابقه عکاسی و گرافیک در صنعت جوشکاری: ص ۴۷

▪ فرم ثبت نام یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی: ص ۴۸

▪ شرایط ارسال مقاله: ص ۵۰

صنعت جوش

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس علی صائبی

سردبیر: مهندس گاگیک سرکسیانس

نشانی: تهران، خیابان ۲۳ گاندی، پلاک ۲۱، واحد ۱۹

صندوق پستی: تهران ـ ۵۱۹ ـ ۱۴۶۶۵

تلفن: ۸۸۶۷۱۶۷۸

دورنگار: ۸۸۶۷۱۶۸۰

پست الکترونیکی: sanatjoosh@gmail.com