▪ تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد ▪ مکان یابی بهینه ی جهات گسترش شهری با بهره گیری ▪ تحلیل های مورفومتری عوامل تشکیل و تحول آبکندها

▪ تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد / دکترکرامت اله زیاری ،میرنجف موسوی: ص ۵

▪ ارتباط آن سو با الگوهای گردش جوی زمستانه ی ایران / دکتر ابراهیم فتاحی ، فاطمه رحیم زاده: ص ۲۱

▪ مکان یابی بهینه ی جهات گسترش شهری با بهره گیری / دکتر عیسی ابراهیم زاده ،قاسم رفیعی: ص ۴۵

▪ بررسی کمی مسائل هیدروژئومورفولوژی حوضه ی آبریز لیکوان چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی (جنوب شرق استان اردبیل) / دکتر موسی عابدینی: ص ۷۱

▪ بافت قدیم شهرها جلوه ی فرهنگ مادی و معنوی شهرهای اسلامی / دکتر فرامرز بریمانی،علی شعاع برآبادی: ص ۸۹

▪ پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی / غلامعباس فلاح قالهری ،دکترسیدمحمد موسوی بایگی،دکتر مجید حبیبی نوخندان: ص ۱۱۳

▪ تحلیل های مورفومتری عوامل تشکیل و تحول آبکندها / دکتر مهدی ثقفی،دکتر رضا اسماعیلی: ص ۱۳۳

▪ ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره ی قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT / دکتر احمد نوحه گر ،دکتر محمدمهدی حسین زاده ،اسماء پیراسته: ص ۱۵۱

▪ معرفی کتاب: ص ۱۷۳

▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۱۷۷

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com