▪ تحلیل بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران ▪ نواحی بارش ایران ▪ نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ

▪ پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان غربی / دکتر بهروز ساری صراف ، دکتر سعید بازگیر ، غلامحسن محمدی: ص ۵

▪ تحلیل بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران / دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر مهدی قرخلو ، مهدی شهریاری: ص ۲۷

▪ ژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن / دکتر محمدرضا نوجوان ، سیدابوالقاسم میرحسینی ، دکتر محمدحسین رامشت: ص ۴۷

▪ نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد / دکتر هدایت الله نوری ، دکتر سیدحسن حسینی ابری ، حسین خادمی: ص ۶۱

▪ نواحی بارش ایران / دکتر سیدابوالفضل مسعودیان: ص ۷۹

▪ تحلیلی بر علل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شهر اصفهان / نمونه موردی : منطقه ی ارزنان و دارک / دکتر رسول ربانی ، دکتر حمیدرضا وارثی ، زهرا طاهری: ص ۹۳

▪ تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان های زمستانه ایران / دکتر ابراهیم فتاحی ، تهمینه صالحی پاک: ص ۱۲۷

▪ نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ / دکتر شهرام روستایی ، دکتر معصومه رجبی ، دکتر محمدجعفر زمردیان ، غلامرضا مقامی مقیم: ص ۱۳۷

▪ معرفی کتاب / مرتضی اسمعیل نژاد: ص ۱۵۷

▪ خلاصه انگلیسی / نگین والایی: ص ۱۶۲

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com