▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C ▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران DEM و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی ▪ اخبار و تازه های فناوری

▪ سرمقاله: ص ۴

▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C / مترجم:مهندس بهنام عیوض زاده ، مهندس ابراهیم عبدالهی: ص ۵

▪ اندازه گیری کمترین مقدار شتاب ثقل در ایران / مهندس سیدعبدالرضا سعادت ، با همکاری : دکتر علی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی ، حسن میگونی ، علی بهرام پور ، مهندس حسن فراهانی ، مهندس کیوان سیار کاوردی ، محمدرضا یزدان پناه: ص ۱۳

▪ زمان برای یک گیرنده GPS بهتر / مترجم:فاطمه اصل بهار ، محمدرضا خداکرمی ، محمدرضا حسینی: ص ۲۱

▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران ( DEM ) و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی / مهندس ▪ بهاره شریفات ، مهندس یعقوب حاتم ، مهندس حمیده چراغی: ص ۳۲

▪ قدرت اطلاعات مکانی / مترجم:دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس مریم صارمی ، مهندس مهرانگیز حسنخانی: ص ۳۷

▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۴۱

▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۴۲

▪ معرفی کتاب: ص ۴۶

▪ سیمنارها و گردهمایی ها: ص ۴۹

نقشه‌برداری

مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور

سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور

صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵

تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)

دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰

پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir

نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir