بندر و دریا ـ سال بیست و هفتم، شماره ۵۱ (پیاپی ۱۸۶)، بهمن ۱۳۹۰

۲۳ پروژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید ▪ سازمان بنادر، دستگاهی برنامه محور است ▪ همگی به خوبی می دانیم که وقت: طلاست

▪ ۲۳ پروژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید: ص ۸
▪ استراتژی سازمان بنادر توسعه سهم بازار است: ص ۱۰
▪ بندر شهید رجایی مرکز اصلی لجستیک بندری اکو می شود ص ۱۴
▪ تشریک مساعی برای افزایش سهم از تجارت جهانی / تهیه و تنظیم: سکینه صارمی : ص ۱۶
▪ هم سویی با اکو، هم افزایی همکاری های منطقه ای را به دنبال دارد / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۲۰
▪ تشویق به نوسازی وترغیب به بومی سازی حمل ونقل دریایی: ص: ۲۴
روژه بندری در بندر بوشهر به بهره برداری رسید: ص ۲۸
▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۳۲
▪ اولین کشتی نفتکش ساخت ایران به زودی به آب انداخته می شود / تهیه و تنظیم: سکینه صارمی: ص ۳۶
▪ سازمان بنادر، دستگاهی برنامه محور است / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۴۰
▪ هدف ما، موفقیت سازمانی در قالب کار گروهی است: ص ۴۴
▪ سند جدید هویت دریانوردان / تهیه و تنظیم: نادر پسنده: ص ۴۸
▪ پیاده سازی کامل پروژه ی ملی سیستم ال.آر.آی.تی در کشور ص ۵۱
▪ کاربرد بانک اطلاعاتی در سرویس های کنترل ترافیک دریایی / طه یاسین رضاپور ، رضا ابراهیمی: ص ۵۲
▪ نقش ترانزیت در توسعه شبکه اقتصاد جهانی: ص ۵۸
▪ فرصت های منحصر به فرد خاورمیانه: ص ۶۲
▪ همگی به خوبی می دانیم که وقت: طلاست: ص ۶۵
▪ سفر نفت از پاناما تا مالاکا: ص ۶۶
▪ مطبوعات بین المللی در پیشخوان صنعت حمل ونقل دریایی / تهیه وتنظیم : بهزاد الصفی: ص ۶۸
▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۷۲
▪ تایتانیکی دیگر: ص ۷۴
▪ مزایای جدایی از شیوه های سنتی: ص ۷۸
▪ رویارویی با چالش های توسعه بندری: ص ۸۰
▪ آموزش های موثر و کارآمد دریایی با کمک سیمیلاتور: ص ۸۴
▪ بهبود کسب وکار هماهنگ با سامان دهی چالش های مدیریتی: ص ۸۶
▪ رویارویی با چالش به گِل نشستن کشتی ها در بنادر: ص ۹۰
▪ در جست وجوی خریدار مناسب برای فروش کانتینر: ص ۹۲
▪ کاهش شدید نرخ های ترانس- پاسفیک به پایین ترین سطح: ص ۹۳
▪ رویدادهای بنادر کشور: ص ۹۴
▪ عشق جاودانه به سفرهای دریایی: ص ۱۰۴