شاهد جوان ـ شماره ۷۱ (پیاپی ۴۳۱)، خرداد ۱۳۹۰

▪ برای مردان استوار در باد ▪ ای نشانه کامل اخلاص، یا علی ▪ حالت به شود، دل بد مکن

▪ و خرمشهر را خدا آزاد کرد: ص ۴
▪ برای مردان استوار در باد: ص ۵
▪ یاری اندرکس نمی بینم ...: ص ۶
▪ هنری برای بهتر دیدن: ص ۸
▪ باورهای بی بهای بها: ص ۱۰
▪ خوب بخور اما نه خیلی: ص ۱۲
▪ ای نشانه کامل اخلاص، یا علی: ص ۱۴
▪ نقابی بر حقارت خود: ص ۱۶
▪ اندیشه هایی که کج رفتند: ص ۱۸
▪ آیه های آیات: ص ۲۰
▪ حمله هالیوودی: ص ۲۲
▪ خودشیفتگی بیماری قرن: ص ۲۴
▪ یاد باد آن روزگاران یاد باد: ص ۲۶
▪ اندر مصائب خال کوبی: ص ۲۸
▪ سمنان: ص ۳۰
▪ حالت به شود، دل بد مکن: ص ۳۲
▪ جشن پتو: ص ۳۴
▪ مردان درخشان جهانی: ص ۳۶
▪ همه ایرانی ها عقده ای هستند؟: ص ۳۸
▪ ابرها در خدمت فوتبال: ص ۴۰
▪ آرامش در آبی دریا: ص ۴۲
▪ سقوط آزاد: ص ۴۴
▪ Edge و مودم های همراه: ص ۴۶
▪ نشانی: ص ۴۸
▪ شعر: ص ۵۰
▪ بازار کتاب ص ۵۲
▪ دور و نزدیک ص ۵۴
▪ جدول ص ۵۵
▪ باشگاه مهربانی ص ۵۶