دانش و مردم ـ سال دهم، شماره ۸-۹ (پیاپی ۹۹)، دی و بهمن ۱۳۸۸

▪ نازیسم و ریاضیات ▪ منطق فازی و بیانیه های انتخاباتی ▪ زمین شناسی عمومی

▪ نازیسم و ریاضیات / س.تاباچ نیکوف مترجم: پرویز شهریاری: ص ۵
▪ تکنیک یافتن مجموعه عددهای مربع کامل از عددهای طبیعی / وحید جلالی راد: ص ۱۵
▪ چیستان هایی از توپولوژی / د.واکاره لوف مترجم: پرویز شهریاری: ص ۱۹
▪ تفسیری از دو مفهوم ریاضی در ساختار شهرهای باستانی / حجت گلچین: ص ۲۲
▪ منطق فازی و بیانیه های انتخاباتی / احمد جواهریان: ص ۲۸
▪ آغاز سخن / پرویز شهریاری: ص ۳۰
▪ در محاسبه ی حد وسط اشتباه نکنیم / پرویز شهریاری: ص ۳۵
▪ اثبات بدون کلام / سهیل برادران: ص ۳۶
▪ زمین شناسی عمومی / مهندس فرهاد ، آنالی قریب: ص ۳۷
▪ نگاهی به فناوری نانو در روسیه / صبا اکبری: ص ۴۰
▪ نانو پوشش ها نویسنده / مهندس پدرام مهدی زاده تهرانی: ص ۴۳
▪ عالم های بدون حیات / صبا اکبری: ص ۴۷
▪ نیروی هسته ای / محمدرضا نبوی زاده: ص ۴۸
▪ منطق / بهمن اصلاح پذیر: ص ۵۰
▪ موسیقی سمفونیک گرجستان / لودمیلا پولیاکوا مترجم: سیف اله گلکار: ص ۵۸
▪ انسان / خیام شمیرانی: ص ۶۵
▪ بحران یورو و دیدگاه مارکسیست های اروپایی / مترجم: ف.م.هاشمی: ص ۷۸
▪ در چه جاهایی مردم در زیر زمین زندگی می کنند / احمد قندهاری: ص ۸۷
▪ توسعه ی شهرنشینی و بیگانگی انسان / حسین جمالی آشتیانی: ص ۸۹
▪ گله ، انتقاد و اهانت / مصطفا علیزاده: ص ۱۱۰