▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط ▪ زمین کیلویی چند ▪ اولین قمر فراخورشیدی

▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط: ص ۳

▪ ردپای فیزیک: ص ۵

▪ پژواک انفجار بزرگ پس از ۸۲/۱۳ میلیارد سال: ص ۷

▪ زمین کیلویی چند؟!: ص ۹

▪ نسبیت نو (قسمت سوم): ص ۱۲

▪ اولین قمر فراخورشیدی: ص ۱۵

▪ احاطه جزء به کل (سردبیر): ص ۱۶

نشریه لذت فیزیک

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد

معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی

طراح و تنظیم کننده مقالات: پیمان فهیمی

دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد

ماهنامه لذت فیزیک:

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:

تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول.

کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

وب سایت نشریه: www.popularphysics.ir

پست الکترونیکیinfo@popularphysics.ir