▪ جاذبه, جو و صدا ▪ نسبیت ▪ آب گرمکن خورشیدی

▪ جاذبه، جو و صدا: ص ۳

▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان: ص ۴

▪ هلیسیتی: ص ۶

▪ نسبیت: ص ۸

▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۰

▪ تاریخچه ساعت: ص ۱۲

▪ نجوم: ص ۱۴

▪ افکار فیزیکی شما: ص ۱۸

▪ آب گرمکن خورشیدی: ص ۲۰

▪ اخبار: ص ۲۲

▪ آزمایش: ص ۲۳

نشریه لذت فیزیک

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد

معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی

دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد

طراح و صفحه آرا: مینا حسینی

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:

تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

وب سایت نشریه: www.popularphysics.ir

پست الکترونیکی: joyofphysics@yahoo.com