لذت فیزیک ـ شماره ۲۴، شهریور ۱۳۹۱

▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل ▪ اخبار نانوفناوری ▪ تاخیر زمانی گرانشی

▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل: ص ۳
▪ پلاسما: ص ۵
▪ فرهنگ اندازه گیری: ص ۸
▪ بی بی منجمه: ص ۱۱
▪ پیوند موسیقی و نانو: ص ۱۲
▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۳
▪ آیس کیوب، عمیق ترین: ص ۱۶
▪ تاخیر زمانی گرانشی: ص ۱۷
▪ ترمزهای ضدقفل: ص ۱۸
▪ اسرار علم: راز اشباح گم شده: ص ۲۰
▪ بادکنک های چاق و لاغر: ص ۲۲