لذت فیزیک ـ شماره ۲۳، خرداد ۱۳۹۱

▪ سرگذشت لباس فضایی ▪ عکاسی نجومی با دوربین دیجیتال ▪ راه رفتن روی تخم مرغ ها

▪ فرا دیدن: ص ۳
▪ فرهنگ اندازه گیری، زیرساخت اساسی علم و فناوری: ص ۴
▪ سرگذشت لباس فضایی: ص ۷
▪ نانو در طبیعت: ص ۸
▪ اخبار نانو فناوری: ص ۱۰
▪ عکاسی نجومی با دوربین دیجیتال / رضا امیر ارجمند: ص ۱۲
▪ روز جهانی نجوم و سرگذشتی از آن در ایران / مسعود عتیقی: ص ۱۴
▪ انیشتین: اگر دباره فرصت زندگی داشتم، کفاش می شدم / سعید رستمی: ص ۱۶
▪ سرچشمه های اشعه های گامای اسرارآمیز: ص ۱۸
▪ راه رفتن روی تخم مرغ ها: ص ۲۱
▪ اثر پدیده جزیره گرمایی شهر تهران بر کوه های مجاور / دکتر جعفر سپهری: ص ۲۲