▪ مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک اتومبیل ▪ ده آزمایش مهم فیزیک ▪ توان الکتریکی و رابطه آن با کاهش مصرف برق

▪ جزء و کل: ص ۳

▪ نوبل فیزیک ۲۰۱۱: ص ۴

▪ مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک اتومبیل: ص ۵

▪ فیزیک فضا و اتمسفر: ص ۶

▪ ده آزمایش مهم فیزیک: ص ۸

▪ معرفی انجمن نجوم آماتوری ایران: ص ۱۱

▪ اسرار علم (راز جرم): ص ۱۲

▪ توان الکتریکی و رابطه آن با کاهش مصرف برق: ص ۱۴

▪ تغییر زاویه قطبش نور و کاربرد آن در کارخانجات قند: ص ۱۶

▪ DNA از فضای دورتر!: ص ۱۸

▪ کشفی که ممکن است قوانین فیزیک را بازنویسی کند: ص ۱۹

ماهنامه لذت فیزیک

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر ستمدادراد

مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:

تهران، پل سیدخندان، خیابان کابلی، پلاک ۱۹، واحد ۱۰

کدپستی: ۱۶۳۱۶۶۳۴۳۴

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir

پست الکترونیکی: physicsjoy@gmail.com

آدرس دفتر مجله و واحد تحقیقات:

تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول.

کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱

تلفکس: ۲۲۹۵۴۵۱۲