صنایع قند ایران ـ سال سی و پنجم، شماره ۲۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰

▪ کار تمام نشده می توان حرکت کرد ▪ زراعت چغندر قند برگ زنی به جای سرزنی؟ ▪ راهکارهای کاهش هزینه های تولید رفع گلوگاه ها و افزایش ظرفیت

▪ کار تمام نشده می توان حرکت کرد/ محمدصادق جنان صفت: ص ۲
▪ الکتریسیته زیستی: منبع روز افزون درآمد / لئوناردو کایر فیلهو؛ مترجم: دکتر محمد حجت الاسلامی: ص ۳
▪ پیشرفت های حاصل شده در زراعت چغندر قند در روسیه / مترجم: مجتبی سلیمانی سه دهی: ص ۷
▪ صنعت قند چغندری در ژاپن و چین : مروری بر تولید ، تجارت و مصرف شکر / پیتر بوزانل؛ مترجم: دکتر اباذر رجبی: ص ۹
▪ زراعت چغندر قند برگ زنی به جای سرزنی؟ / دکتر اولاف رولر؛ مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۱۳
▪ مطالعه زنجیره تامین صنعت شکر در کشور ترکیه با تاکید بر سیاست های دولت / مجتبی سلیمانی سه دهی: ص ۱۸
▪ راهکارهای کاهش هزینه های تولید رفع گلوگاه ها و افزایش ظرفیت / تهیه کننده: مهندس محمدحسین شاه کرمی راد: ص ۲۳
▪ نکات عملی برای سیلوی چغندر طولانی مدت در حاشیه مزارع چغندر کاری / اولاف رولر؛ مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳۰