دهاتی ـ سال هشتم، شمارهٔ ۸۸، دی ۱۳۸۹

▪ حداکثر ظرفیت بهره‌وری ▪ تغییر جنسیت در قورباغه ▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل

▪ خط فقر و خیل فقیران: ص ۲
▪ چهار هفته: ص ۳
▪ حداکثر ظرفیت بهره‌وری: ص ۱۰
▪ حال و روز کشاورزی در برنامه چهارم: ص ۱۲
▪ تغییر جنسیت در قورباغه: ص ۱۶
▪ ساز و کار حمایت از تولید پروتئین دامی: ص ۱۷
▪ هر ماه چند پرسش: ص ۲۲
▪ نه خط فقر، نه خیل فقیران: ص ۲۳
▪ باد و بیابان: ص ۲۴
▪ خواب بذر: ص ۲۹
▪ تأثیر مکانیزاسیون بر میزان تولید برنج: ص ۳۱
▪ مدیریت و ارتقا کارایی ترویج و آموزش کشاورزی: ص ۳۵
▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل: ص ۳۸
▪ نگاهی به دور و بر: ص ۴۴
▪ این سوی خبرها: ص ۴۵
▪ تجاوزات به اراضی ملی: ص ۴۶
▪ چه خبر از نهادها؟: ص ۵۰
▪ تخریب جنگلها و مراتع و بروز سیل: ص ۵۲
▪ خبری از استان ها: ص ۵۹
▪ خبرهای کشاورزی جهان: ص ۶۰
▪ عشایر، جامعه ای در حال زوال: ص ۶۱
▪ نگاهی به نشریات: ص ۶۲