اقتصاد اسلامی ـ سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۸

▪ مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام ▪ بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت ▪ بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

▪ تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله) / محمدجواد شریف زاده، الیاس نادران: ص ۵
▪ مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام / علیرضا موفق، علی اصغر هادوی نیا: ص ۳۳
▪ نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) / سیدعباس موسویان، محمدنقی نظرپور، حسین کفشگر جلودار: ص ۵۹
▪ بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت / داوود منظور، مهدی یادی پور: ص ۸۹
▪ بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی / غلامرضا مصباحی مقدم، محمد صفری: ص ۱۱۷
▪ امکان سنجی اقتصادی تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق رهنی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران) / علی سعیدی، مجید کرد: ص ۱۴۹
▪ نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی / اصغر مبارک، زیبا آذرپیوند: ص ۱۷۹