اقتصاد اسلامی ـ سال نهم، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۸۸

▪ پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دین ▪ بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده ▪ بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

▪ نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد / کامران ندری ، وهاب قلیچ: ص ۵
▪ پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی / ناصر جهانیان: ص ۳۳
▪ مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی / سیدعباس موسویان: ص ۶۳
▪ بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده / غلام علی معصومی نیا ، مصطفی شهیدی نسب: ص ۹۹
▪ تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران / کریم اسلاملوئیان ، مریم ذاکری: ص ۱۲۹
▪ بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها / غلام رضا مصباحی مقدم ، حمیدرضا اسمعیلی گیوی ، مهدی رعایائی: ص ۱۶۱
▪ عوامل موثر بر هزینه های مذهبی دهک های درآمدی خانوارهای شهری ایران / سیدضیاءالدین کیاءالحسینی: ص ۱۹۳