کشتار تکفیری

مشابهه قتل و عام روستای یزیدی های موصل را می توان در انتقام جویی های دوره جاهلیت عربی یافت. مشخصات و ویژگیهای عصر جاهلیت در شبه جزیره عربی مشهور است و نیاز به یادآوری و مستندات ندارد .....