روایت دهها سال سركوب

سه استان «تاراتیوات» ، «یالا» و «پتانی» در جنوب تایلند عمده ترین منطقه مسلمان نشین آن كشور را تشكیل می دهند.