چرخش تاریخی سوسیالیست های فرانسه

می گویند كسانی كه تجربه نزدیك به مرگ را از سر می گذرانند، از آن پس نگاهشان به زندگی عوض می شود و انگیزه بیشتری برای ادامه حیات پیدا می كنند. شاید این مسئله اكنون برای حزب سوسیالیست فرانسه مصداق داشته باشد، حزبی كه به اعتقاد بسیاری هفته گذشته در آستانه نوعی خودكشی سیاسی قرار داشت.