صلح ، همكاری و قدرت

وجه اشتراك كلیه سیستم های بین المللی بازیگرانی است كه هر یك سهمی از حاكمیت دارند و با یكدیگر به تعامل می پردازند.