تصویری از عراق پیش از انتخابات

برگزاری انتخابات عراق در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ تثبیت شد كه در صورت تحقق آن زمامداران جدید عراق را تعیین خواهد كرد.