ما و ابوعمار

از روزی كه یاسر عرفات رهبر فقید دولت خودگردان فلسطین، چهره در نقاب خاك فرو كشیده است، تحلیل ها، اظهار نظرها و قضاوت های بسیاری درباره خط مشی، آرمان، نوع رهبری و ویژگی های شخصی و مبارزاتی او در رسانه های سرتاسر جهان انتشار یافته است. پرحرارت ترین دوستدارانش او را تا حد یك «قدیس» بزرگ و منزه دانسته اند و سرسخت ترین دشمنانش از وی چهره ای «تروریست» و یا «خائن و سازشكار» ترسیم كرده اند.