دنیایی امن تر

پانزده سال پیش دنیا به تلخی بر سر سیاست های توسعه اقتصادی، تقسیم شده بود. كشورهای غنی سیاست های «اجماع واشینگتن» و «تعدیل بنیادی» را مجهز می كردند كه به تلخی موجبات آزردگی كشورهای در حال توسعه را فراهم می آورد و به تندی از سوی نهضت های جامعه مدنی در جهان صنعتی مورد انتقاد قرار می گرفت.