سازمان ملل در جست وجوی مشروعیت جدید

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بر روی میراث و تجربه شكست «جامعه ملل» تاسیس شد، اما روز به روز در رسیدن به هدف اصلی خود كه همانا جلوگیری از نزاع میان دولت ها بود ناتوان بود.